Revízna správa elektrického zariadenia

ÚVOD

 • úvodný kontakt
 • oboznámenie sa s objektom vykonávanej revízie
 • poskytnutie dokumentov týkajúcich sa objektu – projektová dokumentácia, protokol o určení prostredia, predchádzajúca revízna správa

PREHLIADKA

 • vizuálna prehliadka objektu
 • posúdenie stavu elektorinštalácie (rozvod, napojenie, kabeláž)
 • zistenie prítomosti ochranných prvkov
 • kontrola označnia
 • kontrola prítomnosti korózie

MERANIE

 • meranie resp. skúška elektrického zariadnia (meranie izolačných a prechodových odporov, impedancie poruchovej slučky, .. )

VÝSLEDOK

 • vyhodnotenie merania, t.j. či je elektrické zariadenie z hľadiska bezpečnosti schopné, resp. neschopné byť uvedené do prevádzky
 • definovanie zistených závad spolu s lehotou na ich odstránenie
 • stanovenie lehoty platnosti odbornej prehliadky a skúšky
 • odovzdanie písomného dokumentu vypracovaného revíznym technikom prevádzkovateľovi