Revízna správa bleskozvodu

ÚVOD

 • úvodný kontakt
 • oboznámenie sa s objektom vykonávanej revízie

PREHLIADKA

 • vizuálna prehliadka objektu
 • sledovanie materiálu okolitých plôch, stavebných materiálov, strešnej krytiny, bleskozvodu, zberných tyčí­, väčších kovových súčastí
 • kontrola spôsobu uzemnenia
 • kontrola označenia
 • kontrola prítomnosti korózie

MERANIE

 • meranie odporov jednotlivých zvodov
 • merenie celkového odporu

VÝSLEDOK

 • vyhodnotenie merania, t.j. či je bleskozvod z hľadiska bezpečnosti schopný resp. neschopný byť uvedený do prevádzky
 • definovanie zistených závad spolu s lehotou na ich odstránenie
 • stanovenie lehoty platnosti odbornej prehliadky a skúšky
 • odovzdanie písomného dokumentu vypracovaného revíznym technikom prevádzkovateľovi