Revízne správy

Ako sa vykonáva odborná prehliadka a skúška? 

Podrobným meraním, prehliadkou a skúškou zisťujeme stav elektrického zariadenia (elektroinštalácie) alebo bleskozvodu. Rozlišujeme východiskovú revíznu správu, ktorá je vykonávaná na novom, prípadne zrekonštruovanom elektrickom zariadení ešte pred jeho uvedením do prevádzky a opakovanú revíznu správu používaného elektrického zariadenia alebo bleskozvodu, ktorá sa vykonáva v pravidelných lehotách stanovených vyhláškou a normami.

Čo je výsledkom odbornej prehliadky a skúšky?

Výstupom odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia alebo odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodu je písomny dokument, ktorý poukazuje na aktuálny stav revidovaného elektrického zariadenia alebo blezkozvodu z pohľadu bezpečnosti v čase vykonania revízie. Dokument je potrebné uschovať u prevádzkovateľa elektrického zariadenia alebo bleskozvodu až do zrušenia spomínaného zariadenia alebo bleskozvodu prípadne do vyhotovenia nasledujúcej opakovanej revíznej správy.